Goedkeuring van het Brusselse ondersteuningsplan voor eenoudergezinnen

In Brussel vertegenwoordigen eenoudergezinnen bijna 65.000 huishoudens, waarvan de meerderheid bestaat uit een vrouw die één of meer kinderen alleenopvoedt.

Deze gezinnen dragen individueel de mentale, financiële en dagelijkse last van het huishouden, inclusief de zorg voor de kinderen. Ze ondervinden veel moeilijkheden en lopen viermaal meer een hoger risicoop armoede dan andere gezinnen.

Gezien deze zorgwekkende situatie heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden een specifiek actieplan voor eenoudergezinnen op te stellen, en in het bijzonder voor  alleenstaande vrouwen met kinderen, uiteraard in overleg met de actoren van de verenigingssector die met deze gezinnen samenwerken.

Dit plan is op donderdag 15 juli 2021 goedgekeurd.

connaitre-ses-droits-parent-solo-bruxelles-belgique

Inleiding

Waarom een plan voor eenoudergezinnen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt erg veel eenoudergezinnen. Er wonen immers bijna 65.000 eenoudergezinnen. De levensloop die leidt tot het alleenouderschap van deze gezinnen, is divers (scheiding, overlijden, partnergeweld enz.). Dat geldt ook voor hun situaties (sociale status, werkgelegenheid, gezondheid, leeftijd). Een opvallend feit is echter dat aan het hoofd van deze gezinnen in verreweg de meeste gevallen (86%) 1Bron: http://bisa.brussels/themas/bevolking/huishoudens een vrouw staat. Alleenouderschap is dus een gendergerelateerd fenomeen dat als zodanig moet worden opgevat. Niet alleen bestaat de overgrote meerderheid van de eenoudergezinnen uit een vrouw die een of meer kinderen alleen opvoedt, maar de problemen waarmee deze gezinnen te kampen hebben, zijn doordrongen van en worden versterkt door de bestaande genderongelijkheden in onze samenleving.

 
surmonter-le-deces-de-son-sa-partenaire-parent-solo-bruxelles-belgique

1. Informeren, opleiden en sensibiliseren

Een beter begrip van het alleenouderschap

gerer-une-grossesse-et-soccuper-dun-bebe-en-etant-solo-parent-solo-bruxelles-belgique

2. De toegang tot een kwaliteitsvolle woning ondersteunen

Een woonplek aangepast aan eenoudergezinnen

proposer-des-activites-parascolaires-a-son-enfant-parent-solo-bruxelles-belgique

3. Tewerkstelling en beroepsopleiding ondersteunen

Een laagdrempelige bron van emancipatie voor alleenstaande ouders

avoir-une-vie-sociale-culturelle-enrichissante-seul·e-ou-avec-sa-famille-parent-solo-bruxelles-belgique

4. Stedenbouw, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en leefmilieu

Een stad op maat van eenoudergezinnen

les-services-de-garde-parent-solo-bruxelles-belgique

5. Mobiliteit

Oplossingen voor de problemen van over-mobiliteit voor alleenstaande ouders

assumer-seul-e-la-charge-educative-et-financiere-de-son-enfant-parent-solo-bruxelles-belgique

6. Resultaten van de niet-gewestelijke werkgroepen

Zoals aangegeven in de inleiding, is dit plan een gewestelijk actieplan en vallen de maatregelen ervan strikt onder de gewestelijke bevoegdheden. Aangezien de reflectie transversaal bedoeld is, hadden verschillende van de georganiseerde werkgroepen niettemin betrekking op Brusselse gemeenschapsaangelegenheden waarvan het belang voor eenoudergezinnen niet langer aangetoond moet worden. Deze werkgroepen waren een gelegenheid om zich, samen met de non-profitsector, te buigen over alle aspecten waarmee Brusselse eenoudergezinnen in het algemeen te maken krijgen.