Alleen instaan voor de opvoeding en financiële last van uw kind

Alleen instaan voor de
opvoeding en financiële
last van uw kind

Alleen instaan voor de opvoeding
en financiële last van uw kind

Een alleenstaande ouder zijn houdt in dat u voor het overgrote deel van de tijd instaat voor de opvoeding (beslissingen over de opvoeding van zijn kind: keuze van de school, waarden waarmee het kind opgroeit, enz.) en financiële last (school- en buitenschoolse kosten, kosten verbonden met huisvesting, gezondheidszorg enz.) van het kind. Om deze last te verlichten, bestaan er meerdere hulpmiddelen en diensten waarvan u als alleenstaande ouder kan gebruik maken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De beschikbare hulp

De Belgische en/of Brusselse overheid werkte een systeem uit voor financiële hulp voor de ouders. Sommige hulpmiddelen zijn bijzonder interessant voor alleenstaande ouders in de mate waarin eenoudergezinnen vaak een inkomen hebben dat lager ligt dan dat van andere gezinnen.

Deze hulpmiddelen zijn:


De kinderbijslag en de toeslag voor eenoudergezinnen in functie van het inkomen

Het gaat om een maandelijks bedrag dat steeds aan de moeder wordt gestort, onafhankelijk van haar situatie. Indien de kinderen officieel zijn ingeschreven op het adres van de vader, kan hij vragen dit bedrag te ontvangen in de plaats van de moeder. De kinderbijslag wordt toegekend vanaf de maand die volgt op de geboorte van het kind tot 31 augustus van het jaar waarin het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Voor een kind geboren voor 2020 bedraagt het basisbedrag van de kinderbijslag 142,80 €. Voor kinderen geboren na 2020 is het basisbedrag 153 €.

Er bestaat een toeslag voor eenoudergezinshoofden, m.a.w. gezinnen waar een persoon alleen of met één of meerdere kinderen samenleeft. Deze toeslag hangt volledig af van de inkomsten van het gezin.

De kinderbijslag wordt ook verhoogd voor kinderen met een handicap.

Goed om weten:

 • Inzake kinderbijslag wordt als “eenoudergezin” bestempeld een gezin dat is samengesteld uit een alleenstaande volwassene met één of meer kinderen. Het kan ook gaan om kleinkinderen, stiefkinderen of kinderen die leven onder hetzelfde dak.
 • Sinds 1 januari 2020 kunnen alle minderjarige kinderen die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die beschikken over een verblijfsvergunning zonder enige voorwaarde genieten van kinderbijslag. Vroeger kreeg je pas recht op kinderbijslag wanneer de ouders werk hadden.
 • Voor meer info over de toeslagen voor kinderbijslag:

Alimentatiegeld/onderhoudsgeld

Alimentatiegeld of onderhoudsgeld is een som geld gestort aan een naaste (kind, ouder, ex-echtgeno(o)t(e), …) met het oog op een financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor de opvoeding van de kinderen ingeval van een scheiding van de ouders. Indien de ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt, is het mogelijk om de hulp te vragen van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO, tak van de Federale Overheidsdienst Financiën) om voorschotten op onderhoudsgeld te recupereren of te innen.

De DAVO strijdt tegen armoede veroorzaakt door de niet-betaling van het onderhoudsgeld en beheert de niet-uitvoering van gerechtelijke beslissingen en notariële akten; de DAVO kan het maandelijks onderhoudsgeld bij de schuldenaar (m/v) (hij/zij die het onderhoudsgeld dient te betalen) opeisen en kan eventueel voorschotten op het pensioen storten. Er is geen inkomstenplafond meer om zich te richten tot DAVO. Alle alleenstaande ouders kunnen er zich toe richten wanneer de schuldenaar het onderhoudsgeld niet stort.

Goed om weten: Het aan de alleenstaande ouder gestorte onderhoudsgeld door de ex-partner maakt geen deel uit van het belastbaar inkomen, zelfs indien dit rechtstreeks wordt gestort.


Het overlevingspensioen


De schoolpremie

Deze jaarlijkse toeslag wordt gestort aan elke persoon die geniet van kinderbijslag. Over het algemeen wordt deze premie gestort aan de moeder van het kind, jaarlijks rond de maand augustus. Wanneer de moeder illegaal op het grondgebied verblijft, kan de schoolpremie aan de vader worden gestort. Het bedrag van deze premie verhoogt in functie van de leeftijd van het kind en van het soort studies dat het kind volgt.

De studietoelages

Onderwijs is een materie die valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap of de Fédération Wallonie-Bruxelles).

De Fédération Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Gemeenschap bieden toelages aan voor het secundair en het hoger onderwijs waarvan studenten kunnen genieten die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Verbonden met de inkomsten van het gezin (het plafond varieert volgens het aantal personen ten laste);
 • Verbonden met het kadastraal inkomen en de bruto huurgelden;
 • Verbonden met het school-/universitair parcours van de begunstigde (de persoon die het recht op toelage opent omwille van zijn statuut);
 • Verbonden met de nationaliteit van de persoon.

Let op: De bedragen variëren volgens het niveau en het soort studies.


De verhoging van de belastingvrije som

Een alleenstaande ouder met kinderen ten laste kan genieten van een fiscaal voordeel: de verhoging van de belastingvrije som. Dit betekent dat het bedrag van de inkomsten waarop geen belastingen wordt geheven, wordt verhoogd, wat bijgevolg het bedrag van de te betalen belastingen vermindert.

De verhoging stijgt met het aantal kinderen ten laste. Het kan gaan om al dan niet geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen. De voorwaarden opdat een kind zou worden beschouwd als ten laste zijn op 1 januari van het aanslagjaar de volgende (bijvoorbeeld op 1 januari 2019 voor het jaar 2020):

 • De persoon ten laste maakt deel uit van het gezin, m.a.w. de persoon woont werkelijk en duurzaam in bij de belaste persoon (dit geldt ook wanneer de persoon tijdelijk afwezig is om elders te studeren bijvoorbeeld);
 • De financiële situatie van het kind moet voldoen aan bepaalde voorwaarden (zijn netto-inkomsten mogen een bepaald bedrag niet overschrijden, het kind mag geen vergoeding innen die een professionele last vertegenwoordigt voor de ouder en het kind mag niet worden vergoed als zaakvoerder als het zelfstandig student is).

Het eventuele onderhoudsgeld dat het kind ontvangt, maakt deel uit van zijn netto-inkomsten.

Goed om weten: In deze context telt een gehandicapt kind voor twee kinderen. Wordt beschouwd als kind met een handicap hij of zij met een insufficiëntie van minstens 66% of een vermindering van de fysieke of psychische capaciteit (omwille van één of meerdere aandoeningen).

De verhoging van de belastingvrije som voor ouders van kinderen van minder dan 3 jaar

Indien het kind minder dan 3 jaar is, is het mogelijk om een verhoging aan te vragen van de belastingvrije som, wat een vermindering zal geven van de te betalen belastingen. Deze verhoging bedraagt 600 € voor het aanslagjaar 2020. Ouders kunnen deze hulp aanvragen op voorwaarde dat:


De bijkomende vermindering voor kinderopvang

Ouders die een beroep doen op kinderopvang van wie de situatie voldoet aan de vereiste voorwaarden kunnen genieten van een belastingvermindering voor kinderopvang.

Wanneer u door de fiscale administratie als alleenstaande wordt beschouwd, kan u in bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een bijkomende belastingvermindering.


Het leefloon en het equivalent leefloon

Het leefloon (het vroeger gewaarborgd minimumloon) is een maandelijkse uitkering waarvan het bedrag varieert volgens de economische en familiale situatie (alleenstaande, samenwonende met gezinslast) van de persoon. Bij onvoldoende inkomsten kunnen “alleenstaande personen met gezinslast” (categorie die de meeste eenoudergezinnen dekt) vragen om te genieten van een leefloon dat 1.295,91 € per maand bedraagt (update van 2020).

Deze uitkering is onderworpen aan meerdere voorwaarden waaronder die om de uitsluitende last voor het gezin te dragen, dat minstens één ongehuwd kind moet bevatten, en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) op te stellen met een luik over beroepsintegratie of maatschappelijke integratie. De persoon wordt ertoe aangemoedigd om samen met de maatschappelijke werker van het OCMW na te denken over zijn hoofddoel (huisvesting, administratief in ordezijn…) met het oog op een integratie in de samenleving via een project. Het OCMW heeft in dit proces ook een sturingsrol te spelen naar informatie- en begeleidingsstructuren.

Voor personen die niet kunnen genieten van het leefloon terwijl zij zich in een noodsituatie bevinden (bijvoorbeeld om redenen van nationaliteit, leeftijd, inkomsten …) bestaat er een equivalente uitkering die strikt financieel van aard is.

In beide gevallen is het mogelijk om een toeslag te ontvangen wanneer de ontvangen inkomsten het bedrag van het leefloon niet bereiken.

Vooraleer deze uitkeringen toe te kennen, voeren de OCMW’s een onderzoek naar de inkomsten (loon, uitkeringen, pensioenen…) van de aanvrager. Vrijstellingen zijn voorzien voor bepaalde categorieën.

Diensten aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om u dagelijks in uw ouderschap te ondersteunen en te begeleiden, bieden de overheidsdiensten, de lokale overheid en de Brusselse verenigingen u een waaier aan diensten en activiteiten aan.

Soms is het ook makkelijker om advies en tips te vragen aan personen die dezelfde situatie meemaken. Min of meer formele groepen en gemeenschappen brengen alleenstaande ouders of moeders samen en laten hen toe met elkaar tips uit te wisselen.

Hier vindt u informatie over:


Specifieke diensten ter ondersteuning van eenoudergezinnen

 • In Thuis Eenoudergezinnen verwelkomt een multidisciplinair team ouders tijdens gratis sociale of juridische permanenties om naar hen te luisteren en samen met hen hun situatie te bestuderen om op zoek te gaan naar aangepaste oplossingen en hulpmiddelen.
 • Zie de website van de vereniging
 • Stadionstraat
  21 – 1190 Vorst.
  Tel.: 02/375 09 92.
  E-mail: info@solothuis.be.Uurrooster: maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag van 9.30 uur tot 17 uur en donderdag van 9 tot 19 uur.

  Goed om weten: Groen nummer voor sociale urgenties: 0800 35 243


Ondersteuningsdiensten voor families

Opgelet: Deze diensten zijn Franstalig

 • De Association Hisser-Haut is een ondersteunende buurtdienst. Op lange termijn wil Hisser-Haut aan een kind een kader en relaties aanbieden die zijn dagelijks leven verrijken.
  Eendrachtstraat 56 – 1050 Elsene.
  Tel.: 02 538 51 35; 0495 54 40 53.
  E-mail: info@hisser-haut.org
 • De vereniging Médianes biedt een psychisch-juridische begeleiding aan voor gezinnen van wie de relaties ingewikkeld zijn. Ze organiseert ook workshops voor kinderen van wie de ouders zijn gescheiden. Een team professionals staat ter beschikking voor alleenstaande ouders en hun kinderen.

De vereniging biedt verschillende soorten raadplegingen aan:

 • Gezinsbemiddeling;
 • Begeleiding van ouders;
 • Juridische raadplegingen;
 • Psychologische consults.

Ze biedt ook workshops en psychologische consults voor kinderen aan.

 • Zie website van de vereniging
  Voor de psychisch-juridische consults:
  Sint-Jobsesteenweg 299 – 1180 Ukkel.
  E-mail: medianes@medianes.be
  Voor de workshops en psychologische consults voor kinderen:
  De Wansijnstraat 27 – 1180 Ukkel
 • De vrijwilligers van de vereniging Le Petit vélo jaune bieden een begeleiding aan door de gezinnen wekelijks bij hen thuis te ontmoeten, indien mogelijk zodra het kind is geboren en zo mogelijk gedurende een jaar. Hun rol past zich aan de behoeften van de gezinnen aan. Gelijk welke ouder, met inbegrip van alleenstaande ouders, kan zich richten tot de vereniging die actief is in alle Brusselse gemeenten.
 • Zie de website van de vereniging
  Théophile Vander Elststraat 123 – 1170 Watermaal-Bosvoorde.
  Tel.: 02/358.16.80; 0471/70.22.67.
  E-mail: info@petitvelojaune.be


Ondersteunende diensten voor vrouwen

 • De Maison des femmes de Molenbeek (MOVE) (Frans and Arabisch) is een plaats voor emancipatie, zelfredzaamheid en waardering van vrouwen over het algemeen en van de Molenbeekse vrouwen in het bijzonder. Sommige activiteiten verlopen niet gemengd, andere staan open voor iedereen.
  Hovenierstraat 75 A – 1080 Molenbeek.
  Tel.: 02/412 05 61.
  E-mail: maisonfemme.coord@clescbsu.org
 • La maison des femmes de Schaerbeek biedt onthaal aan voor alle vrouwen, zonder onderscheid van leeftijd, beroep of cultuur en waardeert hun emancipatie. De vereniging organiseert diverse activiteiten.
  Josaphatstraat 253 – 1030 Schaarbeek.
  Tel.: 02/240 43 50.
  E-mail: maisondesfemmes@schaerbeek.be
 • De vereniging NASCI is een Dienstencentrum voor het Kind met een onthaalpunt en een individuele ondersteuning voor kwetsbare moeders en kinderen.
 • Zie website van de vereniging
  d’Anethanstraat 4 – 1030 Schaarbeek.
  Tel.: 02 216 88 85.
  Fax: 02 216 88 86.
  E-mail: nascivzw@skynet.be
  Uurrooster: van 9 tot 17 uur.
 • Maison de la Mère et l’Enfant werd opgericht door het Leger des Heils en verwelkomt toekomstige moeders en moeders met één of meerdere kinderen. Ze worden dagelijks bijgestaan in hun zoektocht naar opleidingen, jobs, administratieve stappen, huisvesting en worden indien nodig ondersteund bij de opvoeding van de kinderen.
 • Zie website van het Leger des Heils
  Steenweg op Drogenbos 225 1180 – Ukkel.
  Tel.: + 32 (0)2/376.17.01; + 32 (0)2/376.76.08; + 32 (0)2/332.11.15.
  E-mail: lbarbieux@armeedusalut.be
  (directrice: Madame Lynn BARBIEUX)


De relevante algemene diensten

 • Famiris is het Kinderbijslagfonds voor iedereen in Brussel. Bij dit fonds kan men kinderbijslag en kraamgeld aanvragen en zich laten bijstaan in de daarmee overeenstemmende procedures.
  Trierstraat 70 – 1000 Brussel.
  Tel.: 0800 35 950.
  E-mail: info@famiris.brussels
 • Kind & Gezin is een Vlaams agentschap dat ijvert voor preventie en begeleiding gericht op de toekomst van jonge kinderen. Het levert ook een erkenning af aan kwaliteitsvolle onthaalstructuren van kinderen, biedt ondersteuning aan toekomstige en jonge ouders, het legt de criteria vast die adoptiediensten dienen te vervullen.
 • DAVO heeft twee functies: de uitvoering van de gerechtelijke beslissingen verzekeren (het onderhoudsgeld recupereren) en strijden tegen armoede (voorschotten betalen op het onderhoudsgeld). Het is mogelijk voor eenoudergezinshoofden om een aanvraag in te dienen bij DAVO bij niet-betaling van het onderhoudsgeld aan de kinderen of aan de moeders en bij niet-uitvoering van de gerechtelijke beslissingen en notariële aktes. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt DAVO de aanvragers in het Frans of het Nederlands.
  Tel.: 0257/ 718 30.
  Fax: 0257/ 986 73.
  E-mail davo.intake.bruxelles@minfin.fed.be
 • De OCMW’s zijn gemeentelijke diensten die zorgen voor het onthaal van personen om ervoor te zorgen dat iedereen een waardig leven kan leiden. Ze zorgen voor maatschappelijke bijstand waarop burgers slechts kunnen aanspraak maken wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om door het OCMW te worden ten laste genomen, moet je je eerst wenden tot het OCMW van de gemeente. De hulp van het OCMW kan verschillende vormen aannemen in functie van het OCMW in kwestie:
 • Financiële hulp: leefloon, voorschotten, premies, tussenkomsten in de energiefacturen, enz.
 • Hulp in natura: maaltijden, kledij, openbaar vervoer, enz.
 • Medische hulp: tussenkomst in medische en farmaceutische onkosten, dringende medische hulp, enz.
 • Socioprofessionele hulp: hulp bij het zoeken naar een opleiding of job, sociale winkel enz.
 • Gezinshulp: familiale hulp, opvangtehuis, kinderopvang, poetshulp, enz.
 • Juridische bijstand: schuldbemiddeling, enz.

Om meer te weten te komen over de OCMW’s als plaatselijke spelers en het OCMW van uw gemeente te vinden kunt u de website van Brussel Plaatselijke Besturen bezoeken

 • Erkend als verenigingen onder “Hoofdstuk XII” bieden Buurthuizen sociale acties, buurtdiensten en socioculturele activiteiten aan voor iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Onder de aangeboden diensten biedt deze structuur een sociale permanentie aan en werkte deze een plan isolement uit.
 • Voor meer info en om het dichtstbijzijnde Buurthuis te vinden, klikt u hier
 • De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bieden advies- en begeleidingsdiensten aan voor alles wat te maken heeft met het leerproces en de school.
  De CLB’s zijn beschikbaar voor jongeren en hun ouders (van de kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs). Het gaat om een gratis overheidsdienst die werkt als een gespreksplatform. Ouders kunnen er praten over de moeilijkheden die ze ondervinden met hun schoollopende kinderen. Wanneer ouders hen vragen stellen en alleenstaand zijn, proberen ze hen ook te ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk om hen wat ruimte te geven.
  Binnen de CLB zijn er psychologen, maatschappelijke werkers, artsen die allemaal gebonden zijn door het beroepsgeheim en onafhankelijk zijn ten aanzien van de scholen.
 • De Centra voor Algemeen Welzijn (CAW)(NL, EN, FR) bieden diensten voor een psychologische ondersteuning en eerstelijns psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen van minder dan 25 jaar rond alle persoonlijke, relationele en familiale kwesties (opvoeding, familiale conflicten, rouwverwerking, angst, seksueel misbruik, intrafamiliaal geweld en echtscheiding) via individuele gesprekken of gesprekken samen.
 • Triomflaan 32 – 1160 Oudergem. Uurrooster: maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur.
 • Rue du Poinçon, 19A – 1000 Bruxelles.  Horaire : lundi-vendredi de 9h à 17h.
 • Laarbeeklaan 101 – 1090 Jette (VUB Campus Jette: ingang via UZ Brussel polykliniek, route 777). Uurrooster: maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur.

Hier vindt u nuttige links naar:


De websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de tweetalige diensten

Aanvullende informatie over kinderbijslag

De lijst met kinderbijslagkassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op de website van iriscare.brussels.

De website van Brussel-J, website met informatie voor de jongeren in Brussel geeft toegang tot een reeks inlichtingen over de sociale rechten van jongeren, onder meer in het kader van kinderbijslag (wie kan ervan genieten? Welk bedrag? enz.).

Presentatie en lokalisering van de sociale diensten in de uitgebreide zin van het woord in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De website van Bruxelles Sociaal biedt een dynamische kaart van het gewest aan die u toelaat meer dan 3.500 plaatsen terug te vinden die diensten verlenen verbonden met de volksgezondheid en met sociale kwesties. Hij richt zich voornamelijk tot professionals, netwerken, onderzoekscentra en plaatselijke politieke mandatarissen.

De sector familie (die men kan selecteren als zoekfilter) brengt de organisaties en diensten samen die activiteiten aanbieden die verbonden zijn met:

 • Het affectieve en seksuele leven (medische informatie en consultaties);
 • Het (niet-)verlangen naar kinderen (vruchtbaarheid, zwangerschap, adoptie en homo-ouderschap);
 • Ouderschap (steun bij ouderschap, kinderopvang thuis en hulp bij gezinscrisissen);
 • Het koppel (huwelijksadvies, huwelijkstherapie en hulp bij scheiding/echtscheiding);
 • Intrafamiliaal geweld (preventie, slachtofferhulp en begeleiding van daders);
 • Organisaties en diensten om sociale, administratieve of financiële hulp te vinden;
 • De spelers die tussenkomen ter ondersteuning van de professionals uit deze sector: federaties, netwerken, documentatiecentra, opleidingscentra, enz.

Jaarboeken met de scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Om een kleuterschool of basisschool te vinden in het Gewest klick hier;
 • Om een secundaire school te vinden in het Gewest klick hier;
 • Voor meer info over het buitengewoon onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest klick hier.

Miriam

Miriam is een project voor empowerment van vrouwen die een (equivalent) leefloon ontvangen en die zich in een toestand van eenouderschap bevinden. In dit kader worden aan de OCMW instrumenten voorgesteld.


De websites van de Franstalige diensten

De website van de Franse Gemeenschapscommissie omvat talrijke relevante informatie over jongeren, onderwijs, huisvesting (alle materies waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn, aangepast aan de Brusselse realiteit):

 • Welzijn en gezondheid;
 • Opleiding;
 • Cultuur;
 • Jeugd en jongeren;
 • Sport;
 • Transport;
 • Personen met een handicap;
 • Enz.
 • Deze website biedt ook een jaarboek aan met onderwijsinstellin gen van de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Goed om weten : Naast de traditionele onderwijsvormen bieden sommige onderwijsinstellingen alternatieve vormen van pedagogie aan.

Het Observatoire de l’enfant is een dienst die afhangt van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Het Office National de l’Enfance (ONE) stelt brochures ter beschikking van de ouders over kinderen (gezondheid, veiligheid, voeding, gezinsleven, kinderopvang…).

ONE beschikt onder meer over een online video « La place du père ».

De La Ligue des familles biedt informatie aan over het gezinsleven en waarborgt de toegang tot diensten (bijvoorbeeld zoekmotor voor stages voor kinderen of zoektocht naar een babysitter).

De Femmes prévoyantes socialistes lanceerden in 2020 een campagne over gezinnen in het meervoud in het kader waarvan een online video over alleenstaande moeders en het onderhoudsgeld:


De websites van de Nederlandstalige diensten

De website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) omdat relevante informatie over jongeren, onderwijs, huisvesting (alle materies die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren aangepast aan de Brusselse realiteit):

 • Welzijn en gezondheid;
 • Opleiding;
 • Cultuur;
 • Jeugd en jongeren;
 • Sport;
 • Transport;
 • Personen met een handicap;
 • Enz ;

Deze website omvat ook informatie over onderwijs en opleiding. U vindt er onder meer informatie over onderwijs en opleiding, inlichtingen over het basis- en secundair onderwijs en het onderwijs voor anderstaligen.

Goed om weten: wat de traditionele onderwijsvormen betreft, bieden sommige onderwijsinstellingen alternatieve vormen van pedagogie aan.

Op zijn website biedt de Gezinsbond talrijke inlichtingen en advies aan over het gezinsleven. Deze richt zich voornamelijk tot gezinnen die in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

 • All1 is een Belgische vereniging die de belangen behartigt van alleenstaanden en die alle dagelijkse lasten op zich neemt. Op haar website geeft ze een overzicht van alle relevante informatie voor alleenstaande ouders.
 • Odos is een vereniging die een Internetforum aanbiedt voor alleenstaande ouders en nieuw samengestelde gezinnen.
 • V.Z.W. Houvast is een informatiewebsite, chatroom en forum voor alleenstaande ouders.