De verschillende beschikbare verloven

De verschillende beschikbare verloven

Om ouders te helpen om hun beroeps- en gezinsleven met elkaar te verzoenen, bestaan er verschillende soorten verlof onderworpen aan diverse voorwaarden die u toelaten een pauze in te lassen in uw werk om u met uw kind bezig te houden.  Opgelet: De soorten verloven en voorwaarden kunnen variëren in functie van uw beroepsstatuut (loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar…). Het is van belang inlichtingen in te winnen bij een referentiepersoon of -organisatie om precieze inlichtingen te verkrijgen die zijn aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Moederschapsverlof

Vrouwelijke arbeiders, bedienden, zelfstandigen, ambtenaren, werklozen en begunstigden van inschakelingsuitkeringen hebben de plicht en het recht om bij zwangerschap moederschapsverlof te nemen. Er bestaan bepaalde verplichtingen over de duur van het verlof en het ogenblik waarop het wordt opgenomen. Wat het loon betreft, zal u niet hetzelfde bedrag ontvangen in functie van uw statuut (arbeider, bediende, ambtenaar, volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of begunstigde van een inschakelingsuitkering).
  • Op deze pagina vindt u ook meer gedetailleerde informatie over zwangerschapsverlof
Als zwangere werkneemster heeft u ook recht op bescherming op verschillende niveaus (verbod op discriminatie, bescherming tegen ontslag, verbod op het presteren van overuren en nachtwerk, enz.).
  • Voor meer info Zie

Vaderschapsverlof

Elke werknemer heeft recht op vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind met wie hij verwant is.

Ouderschapsverlof

Elke werknemer (loontrekkende en ambtenaar) kan genieten van ouderschapsverlof. Er bestaan meerdere soorten en het is mogelijk om van de ene vorm van ouderschapsverlof over te gaan naar de andere. Bij ouderschapsverlof kan u een onderbrekingsuitkering aanvragen. Het bedrag is forfaitair en wordt dus niet berekend op basis van uw inkomsten. Indien u in de privésector werkt, en alleenstaand gezinshoofd bent, kan u onder 2 voorwaarden genieten van een verhoging van het bedrag van de uitkering: u dient uitsluitend met (één van) de kinderen ten laste samen te wonen en u dient eerstegraads ouder te zijn van het kind ten laste voor wie u het ouderschapsverlof aanvraagt. Opgelet: het recht op loopbaanonderbreking bestaat niet meer wanneer de werkneemster al heeft gebruik gemaakt van ouderschapsverlof voor hetzelfde kind!

Adoptieverlof

Elke werknemer die kiest voor de wettelijke adoptie van een minderjarig kind heeft recht op adoptieverlof. Deze verloven mogen niet onder de ouders onderling worden overgedragen. Het is ook mogelijk om een aanvullend krediet te bekomen te verdelen over de adoptieouders.
  • Voor meer info over de duur en de voorwaarden van dit verlof, raadpleegt u deze pagina

Loopbaanonderbreking of tijdskrediet

  • In de overheidssector spreekt men over loopbaanonderbreking wanneer de werkne(e)m(ste)r zijn/haar prestaties volledig of gedeeltelijk wenst te onderbreken. Gedurende deze periode is het mogelijk om te genieten van een uitkering van de RVA die varieert in functie van het soort onderbreking, de leeftijd van de werkne(e)m(ste)r, het arbeidsstelsel, alsook van het aantal kinderen en hun leeftijd) Deze uitkering wordt dan “vervangingsinkomen” genoemd.
  • In de privésector heeft men het over tijdskrediet wanneer een werkne(e)m(ste) zijn/haar prestaties volledig of gedeeltelijk wenst te onderbreken. Bepaalde voorwaarden dienen te worden vervuld om er aanspraak op te maken en zo te genieten van een “vervangingsinkomen” betaald door de RVA. Er bestaan 6 motieven om een aanvraag voor tijdskrediet in te dienen, waarvan er één “Zorg voor zijn kind(eren) van minder dan 8 jaar” is. De term “zorg” moet hier niet in de medische zin van het woord worden geïnterpreteerd, maar wel in de algemene zin van het woord.
  • Voor meer info over de loopbaanonderbrekingen en het tijdskrediet, afspraak op de website van de RVA
Opgelet: het recht op loopbaanonderbreking bestaat niet meer wanneer de werkneemster reeds heeft gebruik gemaakt van ouderschapsverlof voor hetzelfde kind!

Borstvoedingsverlof

Na haar zwangerschapsverlof, wanneer de werkneemster haar werk hervat, heeft ze recht op borstvoedingsverlof om haar kind borstvoeding te geven of melk af te kolven.
  • Voor meer info over de duur, frequentie en voorwaarden om toegang te verkrijgen tot borstvoedingsverlof:

Quarantaineverlof

Gezien de uitzonderlijke situatie in verband met COVID voorziet een wetsvoorstel een “quarantaineverlof” voor werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen.