parent solo logo

Budget

Als alleenstaande ouder sta je voor bepaalde uitgaven alleen in, terwijl tweeoudergezinnen daarvoor op twee inkomens kunnen rekenen. Sommige vaste kosten blijven echter even hoog, ongeacht of je alleen of met twee bent. Denk aan de huur, de energiefactuur of een internetabonnement. 

Een geldgebrek financiële situatie kan niet alleen een aanzienlijke impact hebben op de materiële levensomstandigheden, maar ook op het sociale leven en het emotionele welbevinden van eenoudergezinnen.

Het doel van deze rubriek is om in kaart te brengen op welke financiële ondersteuning of begeleiding eenoudergezinnen kunnen terugvallen. Aarzel zeker niet om hulp te vragen bij de bestaande organisaties en instellingen, wat je situatie of levensstandaard ook is.

 

+ - Huisvesting

Huurtoelage

De huurtoelage is een financiële steunmaatregel die het mogelijk maakt om een deel van de huur te betalen in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. De voorwaarden om deze toelage te ontvangen, worden bepaald door de huidige woning, maar ook door de persoonlijke situatie. In dat opzicht zijn de voorwaarden voor eenoudergezinnen minder streng en is de toelage hoger dan bij tweeoudergezinnen. Meer info op de website van Brussel Huisvesting.

Herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage is een financiële steunmaatregel voor huurders met een laag inkomen die moeten verhuizen omdat hun woning ongeschikt is voor bewoning, te klein is voor de grootte van het gezin, niet aangepast is aan personen met beperkte mobiliteit (66% handicap of meer) of niet aangepast is aan bejaarden.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit twee delen: hulp bij de verhuizing en een huurtoelage. Een huurder kan naargelang zijn of haar situatie een of beide uitkeringen ontvangen.

Er zijn heel wat voorwaarden met betrekking tot de vorige woning, de nieuwe woning en de aanvrager. Alle info vind je op de website van Brussel Huisvesting.

Huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder in geval van huurschade. Het bedrag komt overeen met 2 of 3 maanden huur en wordt tijdens de huurperiode geparkeerd op een geblokkeerde rekening.

Het in één keer storten van 2 of 3 maanden huur als huurwaarborg is voor veel huurders een probleem. Verschillende organisaties kunnen daarom helpen bij de samenstelling van de huurwaarborg: 

  • Het OCMW van je gemeente
  • Het Woningfonds
  • Het Brugal Fonds 

Meer info op de website van Brussel Huisvesting.

+ - RVT-statuut

Het belangrijkste voordeel van het RVT-statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming) is een hogere terugbetaling van gezondheidszorg en geneesmiddelen. Dankzij dit statuut kan de rekening voor medische kosten (doktersbezoeken, medicatie, enz.) soms gehalveerd worden, afhankelijk van het inkomen van de patiënt.

Daarnaast zijn er ook andere voordelen verbonden aan het RVT-statuut, zoals korting voor het openbaar vervoer of gratis kinderopvang.

Heel veel mensen, en zeker ook eenoudergezinnen, hebben (op basis van hun inkomen) recht op de verhoogde tegemoetkoming, maar genieten er momenteel niet van omdat ze er niet van op de hoogte zijn. 

Alle info over de verhoogde tegemoetkoming. Met vragen over dit statuut kan je terecht bij je mutualiteit.

+ - Energie

Sociaal tarief

Het sociaal tarief is een maatregel die bedoeld is om mensen of gezinnen uit bepaalde categorieën te helpen om hun energierekening te betalen.

Het sociaal tarief is een voordelig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is overal in België hetzelfde, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder.

De categorieën van personen die recht hebben op het sociaal tarief staan vermeld op de website Social Energie.

Het statuut van beschermde klant in Brussel

Om klanten die hun elektriciteits- of gasfacturen niet meer kunnen betalen te beschermen tegen de afsluiting van het gas- of elektriciteitsnet heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het ‘statuut van beschermde klant’ in het leven geroepen. Dankzij deze beschermingsmaatregel kan je genieten van het sociaal tarief tot de schuld bij je energieleverancier is vereffend.

Meer informatie op de website van Brugel.

+ - Kind(eren) ten laste

Korting kinderopvang voor alleenstaande ouders

Eenoudergezinnen genieten 30% korting op de prijs van kinderdagverblijven die gesubsidieerd worden door ONE - Office de la Naissance et de l’Enfance. Voor personen met recht op verhoogde tegemoetkoming is de kinderopvang gratis. 

Opgelet: er is een verschil tussen kinderdagverblijven die ‘erkend’ zijn door ONE (maar niet gesubsidieerd worden) en kinderdagverblijven die zowel erkend als gesubsidieerd zijn. Kinderopvang kan enkel gratis zijn in gesubsidieerde crèches.

Kinderbijslag

Elk kind dat gedomicilieerd is in België heeft recht op kinderbijslag. Elk gewest heeft zijn eigen systeem en zijn eigen uitbetalingswijzen via de Kinderbijslagfondsen.

De kinderbijslag bestaat uit een basisbedrag en uit verschillende supplementen op basis van de situatie van het kind en van het gezin. Zo heb je als alleenstaande ouder met een of meer kinderen recht op de eenoudertoeslag voor alleenstaande ouders, in functie van je inkomen. Elke maand wordt deze toeslag samen met het basisbedrag van de kinderbijslag uitgekeerd.

In principe wordt je dossier automatisch opgestart. Als je situatie echter verandert, aarzel dan niet om contact op te nemen met je dossierbeheerder om na te gaan of je recht hebt op deze toeslag. Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden kan je contact opnemen met je Kinderbijslagfonds.

Studiebeurzen

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. 

Meer informatie vind je op website studietoelagen.be.

Buitenschoolse activiteiten

Ziekenfondsen

Je mutualiteit draagt bij in de kosten van bepaalde kampen en sportactiviteiten. Meer informatie bij je ziekenfonds.

OCMW

Het OCMW van je gemeente komt, onder bepaalde voorwaarden, tussen in het inschrijvingsgeld van je kinderen, ook als je geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming (RVT). Meer informatie bij het OCMW van je woonplaats.

Sportcheque

De sportcheque is een steun die wordt toegekend door de Franstalige gemeenschap om sport te promoten bij minder gegoede kinderen van 6 tot 18 jaar. De schepen van sport van je gemeente kan je meer informatie geven over de sportcheque. OCMW-begunstigden kunnen zich richten tot het OCMW van hun gemeente.

Belastingvoordelen

Kind(eren) ten laste

Voor elk kind dat je ten laste hebt, stijgt het deel van je inkomen dat is vrijgesteld van belasting en waarop je dus geen belasting betaalt. Als alleenstaande ouder met een of meer kinderen ten laste, geniet je van een extra verhoging van het belastingvrije minimum. 

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belastingen. Dit bedrag wordt elke maand door de werkgever aan de bron afgehouden op het belastbare loon. Als alleenstaande kan je genieten van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde dat je een of meerdere kinderen ten laste hebt.  

Kinderopvang 

De uitgaven voor kinderopvang kunnen recht geven op belastingvermindering. De opvanginstelling kan je hiervoor het fiscaal attest afleveren. Meer informatie op de website  van de FOD Financiën

+ - Voedselhulp

Er zijn verschillende soorten hulp beschikbaar om het deel van het gezinsbudget dat naar voedsel gaat te helpen verlagen. Sommige zijn voor iedereen toegankelijk, terwijl voor andere voorwaarden gelden.

Voor voedselhulp kan je:

  • een maatschappelijke dienst in je buurt contacteren
  • telefoneren naar het gratis nummer 0800 35 243 voor dringende sociale bijstand
  • mailen naar aidealimentaire@fdss.be
  • contact opnemen met het OCMW van je gemeente

Hier vind je ook een overzicht van de organisaties die voedselpakketten uitdelen en van de sociale restaurants en sociale kruideniers.

+ - Materiële hulp

Onderstaande verenigingen bieden materiële hulp aan gezinnen die in zeer precaire omstandigheden leven : 

Op de website Born in Brussels vind je ook een overzicht van waar je terechtkan voor materiële hulp voor jonge kinderen. 

+ - Diensten

Aarzel niet om contact op te nemen met een sociale dienst. Die kan je helpen om de hulp te vinden die het best past bij je situatie. Er bestaan ook diensten die je kunnen helpen bij het bepalen van je budget of het uitwerken van een spaarplan. Tot slot kan je ook bij een schuldbemiddelingsdienst terecht wanneer je je schulden niet meer kan afbetalen. 

De volgende websites kunnen ook hulpmiddelen zijn : Social Energie, Ik heb shulden.be, Eerst Hulp bij schulden