HULP BUITEN BRUSSEL? Als u buiten Brussel woont, kunt u de volgende sites bezoeken, afhankelijk van uw locatie: Wallonië, Vlaanderen.

parent solo logo

Resources

+ - Hulpbronnen voor professionals

Download PDF: FR - Etude identification familles monoparentales.pdf

(FR) Onzichtbare eenoudergezinnen - Het overheidsbeleid waarop zij geen recht hebben 

De criteria voor het identificeren van gezinssituaties, en meer bepaald eenoudergezinnen, in het sociaal, fiscaal, huisvestings- en gezondheidsbeleid komen niet meer overeen met alle gezinsrealiteiten.   

Deze studie, uitgevoerd met de steun van equal.brussels, toont aan dat de criteria om de last van het gezin vast te stellen in de wetgeving zijn vaak :

  • gezinssamenstelling; en/of
  • de gezinsuitkeringen; en/of
  • de waarschuwing uit de rol,

Andere door de overheid bepaalde bewijzen kunnen niettemin authentiek of toelaatbaar zijn. Voor gescheiden ouders met gedeeld gezag over hun kinderen is een vonnis, een notariële overeenkomst of een door een familierechtbank/beroepshof goedgekeurde bemiddelingsovereenkomst, waarin de gedeelde woonruimte wordt vermeld, het bewijs van het officiële gezag over de kinderen.  

Het blijkt echter dat veel eenoudergezinnen bij de scheiding geen gebruik maken van de rechtbank, een notaris of een erkende bemiddelaar om afspraken te maken. En hoewel zij een deel van de tijd bij hun kind wonen, worden zij niet erkend als officieel verantwoordelijk voor het kind en blijven zij dus verstoken van bepaalde hulp die gezien hun sociaal-economische situatie noodzakelijk is.  

In deze studie stelt de Ligue des familles de oprichting voor van een register van leefregelingen waarin gescheiden ouders hun minnelijke schikkingen kunnen laten registreren. Dit register zou ook vonnissen, notariële akkoorden en door een familierechtbank goedgekeurde bemiddelingsovereenkomsten bevatten. De verschillende overheidsdiensten die de status van alleenstaande ouders moeten controleren, zouden de informatie in dit register kunnen vinden.  

Lees de volledige studie in het pdf-bestand hieronder.

 


In België en in het brussels hoofdstedelijk gewest

Statistieken

(FR) Le point sur les familles monoparentales (Ph.Defeyt, Institut pour le développement durable, maart 2015)

Dit document geeft een overzicht van de resultaten van de statistische enquête over alleenouderschap in België. Het geeft interessante statistieken, geventileerd per regio, over de armoedepercentages van eenoudergezinnen. Deze gegevens werden gemobiliseerd in later onderzoek, onder meer in het Actie-onderzoek gevoerd door de Gezinsbond in 2018.

Om geactualiseerde en doelgerichte statistische gegevens te vinden over de Brusselse samenleving afspraak op de website van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA): klik hier.

Enquêtes en studies

Alleenstaande ouders : they can do it !

L. De Smet, Enquête gevoerd door Zij-Kant, 2017

Dit artikel is het resultaat van een kwalitatieve enquête gevoerd bij alleenstaande ouders. De auteur vermeldt er de positieve en negatieve aspecten van alleenouderschap, zoals deze werden aangehaald door de ondervraagde personen vooraleer een lijst met aanbevelingen op te maken met het oog op het verbeteren van de situatie van eenoudergezinnen.


Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (M.Englert et S.Geczynski)

Specifieke aanvullende informatie bij een vorig verslag die voortvloeit uit de samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid, 2015

Dit document verduidelijkt de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt door een stand van zaken op te maken van de ongelijkheid waarvan zij het slachtoffer zijn, alsook van de kansarmoede waarvan zij vaker het slachtoffer zijn. Ook de verschillende behandeling van mannen en vrouwen in het recht wordt aangekaart.


(FR) Discriminations et familles monoparentales: étude juridique et législative sur les risques potentiels de discrimination des législations relatives aux familles monoparentales

V. Flohimont, A. Tasiaux, M. Antoine, M. de Fauconval, J. Prud’Homme, M. Rolain, et E. Dermine
Samenvatting van het onderzoek, 2017

Dit federaal rapport herinnert aan de rechtsstaat in het kader van verschillende thema’s zoals de wetten tegen discriminatie of de uitkeringen en legt de situatie uit van eenoudergezinnen in dit kader in twee luiken: vaststellingen en aanbevelingen. De genderdimensie wordt in dit verslag meerdere keren aangekaart en maakt het voorwerp uit van een aantal bijzonderheden.


Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België

D. Frans (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Centrum voor Sociaal Beleid Herman), M – C. Chainaye (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté), N. Van Mechelen (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Université d’Anvers) et C. Vassart


Kwantitatieve en kwalitatieve studie gevoerd in samenwerking met het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Koning Boudewijnstichting, 2014

Dit gekruist onderzoek omvat aanbevelingen over alleenouderschap in het kader van de verzoening tussen het privéleven, het beroepsleven, de kinderopvang, school, kinderbijslag, onderhoudsgeld, huisvesting, steun aan ouders, gezondheid en gender.

 


Eenoudergezinnen in Brussel – Status quaestonis en perspectief

Th. Lemaire et M. Wagener, Technisch platform inzake Alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, november 2013

Dit onderzoek dat in samenwerking met verschillende spelers werd gevoerd, waaronder M. Wagener, rond een thesis over de Trajectoires de la monoparentalité  à Bruxelles : les  femmes face aux épreuves de la parentalité geeft een globaal overzicht van het alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U vindt er:

  • Een definitie van het eenoudergezin;
  • Statistieken (die dateren van 2012);
  • Een waarschuwing voor de toegenomen risico’s op kansarmoede bij eenoudergezinnen;
  • Een opname van de genderdimensie in de problematiek;
  • Een lijst met aanbevelingen/voorstellen van maatregelen onder meer inzake de verbetering van de toegankelijkheid tot huisvesting, kinderopvangdiensten.

Het gaat om het basisdocument op basis waarvan het initiatiefadvies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgewerkt


Recherche-Action sur les besoins et les attentes des familles monoparentales (FR)

N. Simon, Ligue des familles, sept. 2018

Dit actie-onderzoek is een samenvatting die een stand van zaken geeft van de statistieken inzake alleenouderschap, een lijst met de geïdentificeerde behoeften bij alleenstaande ouders en een kort overzicht van de bestaande initiatieven en structuren.

Het is gebaseerd op de statistische gegevens van de sociale barometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2017) en de “baromètre des parents – 2017” van de Ligue des familles en geeft op die manier meer geactualiseerde gegevens.


Trajectoires de la monoparentalité à Bruxelles : les femmes face aux épreuves de la parentalité

M. Wagener

Thesis met het oog op het verkrijgen van de titel van doctor in de politieke en sociale wetenschappen, 2013

Deze thesis handelt over de evolutie van trajecten inzake alleenouderschap zoals de ouderlijke conditie, de situatie als alleenstaande ouder en de verhouding tot het werk, de huisvesting en de stad door zich te baseren op drie kwalitatieve (drievoudige golf van individuele gesprekken en acht collectieve gesprekken) en kwantitatieve (analyse van de statistieken) methodes. Dit liet de auteur toe drie belangrijke uitdagingen te identificeren waaraan alleen moeders het hoofd bieden: alleenouderschap, multi-activiteit en huisvesting. Deze werkzaamheden hebben bijgedragen tot de uitwerking van de studie van het territoriaal Platform.


Actiepistes en aanbevelingen

Mamans solos – Sortir de l’isolement, de la précarité et de la débrouille: Pistes d’actions des mères monoparentales pour la législature 2019-2024

Collectif “Mères veilleuses” met de steun van La Ligue des Familles vzw, la Maison des Femmes-MOVE vzw en de vzw AWSA-Be, 2019

Dit document omvat actiepistes (voorstellen van concrete oplossingen) die kunnen worden uitgewerkt in het kader van de legislatuur 2019-2024 om de situatie van alleenstaande moeders te verbeteren.


“Initiatiefadvies betreffende de voorstellen van actiepistes om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, onder meer op basis van de aanbevelingen van de studie van het Territoriaal Pact « Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in perspectief”

Initiatiefadvies van Brupartners, sept. 2016

In dit plan, baseert de Economische en Sociale Raad (nu, Brupartners) zich op de studie uitgevoerd door het territoriaal platform in 2013:

Dit herneemt de kerncijfers (2012). Dit biedt actiepistes aan inzake mainstreaming, informatie en begeleiding (de toegang tot informatie en begeleiding van alleenstaande ouders bevorderen ten aanzien van de materiële hulp, de dagelijkse hulp bij huishoudelijke taken, psychologische ondersteuning, hulp om uit zijn isolement te geraken, economie/tewerkstelling (exhaustief informeren over de verschillende formules inzake loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, … ), huisvesting, socio-culturele en buitenschoolse activiteiten, ruimtelijke ordening en mobiliteit.


En elders ?

Quelques constats sur la monoparentalité au Québec

Studie uitgevoerd door de Conseil du statut de la femme, maart 2019

Deze studie analyseert de sociale voorstelling van alleenouderschap tussen de 19de en de 21ste eeuw, geeft een overzicht van de evolutie van alleenouderschap in de loop van de laatste decennia en geeft een socio-economisch beeld van de huidige eenoudergezinnen in Québec.

Eenoudergezinnen, studie verwezenlijkt door het Jeugdinstituut, 2015

Deze studie analyseert de verschillende aspecten van het leven van eenoudergezinnen in Nederland.