Resources

In België en in het brussels hoofdstedelijk gewest

Statistieken

Ph.Defeyt
Institut pour le développement durable, maart 2015

Dit document geeft een overzicht van de resultaten van de statistische enquête over alleenouderschap in België. Het geeft interessante statistieken, geventileerd per regio, over de armoedepercentages van eenoudergezinnen. Deze gegevens werden gemobiliseerd in later onderzoek, onder meer in het Actie-onderzoek gevoerd door de Gezinsbond in 2018.

Om geactualiseerde en doelgerichte statistische gegevens te vinden over de Brusselse samenleving afspraak op de website van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA): klik hier

Enquêtes en studies

L. De Smet
Enquête gevoerd door Zij-Kant, 2017

Dit artikel is het resultaat van een kwalitatieve enquête gevoerd bij alleenstaande ouders. De auteur vermeldt er de positieve en negatieve aspecten van alleenouderschap, zoals deze werden aangehaald door de ondervraagde personen vooraleer een lijst met aanbevelingen op te maken met het oog op het verbeteren van de situatie van eenoudergezinnen.

M.Englert et S.Geczynski
Specifieke aanvullende informatie bij een vorig verslag die voortvloeit uit de samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid, 2015

Dit document verduidelijkt de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt door een stand van zaken op te maken van de ongelijkheid waarvan zij het slachtoffer zijn, alsook van de kansarmoede waarvan zij vaker het slachtoffer zijn. Ook de verschillende behandeling van mannen en vrouwen in het recht wordt aangekaart.

V. Flohimont, A. Tasiaux, M. Antoine, M. de Fauconval, J. Prud’Homme, M. Rolain, et E. Dermine
Samenvatting van het onderzoek, 2017

Dit federaal rapport herinnert aan de rechtsstaat in het kader van verschillende thema’s zoals de wetten tegen discriminatie of de uitkeringen en legt de situatie uit van eenoudergezinnen in dit kader in twee luiken: vaststellingen en aanbevelingen. De genderdimensie wordt in dit verslag meerdere keren aangekaart en maakt het voorwerp uit van een aantal bijzonderheden.

D. Frans (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Centrum voor Sociaal Beleid Herman), M – C. Chainaye (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté), N. Van Mechelen (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Université d’Anvers) et C. Vassart
Kwantitatieve en kwalitatieve studie gevoerd in samenwerking met het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Koning Boudewijnstichting, 2014

Dit gekruist onderzoek omvat aanbevelingen over alleenouderschap in het kader van de verzoening tussen het privéleven, het beroepsleven, de kinderopvang, school, kinderbijslag, onderhoudsgeld, huisvesting, steun aan ouders, gezondheid en gender.

Th. Lemaire et M. Wagener
Technisch platform inzake Alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, november 2013

Dit onderzoek dat in samenwerking met verschillende spelers werd gevoerd, waaronder M. Wagener, rond een thesis over de Trajectoires de la monoparentalité  à Bruxelles : les  femmes face aux épreuves de la parentalité geeft een globaal overzicht van het alleenouderschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U vindt er:

  • Een definitie van het eenoudergezin;
  • Statistieken (die dateren van 2012);
  • Een waarschuwing voor de toegenomen risico’s op kansarmoede bij eenoudergezinnen;
  • Een opname van de genderdimensie in de problematiek;
  • Een lijst met aanbevelingen/voorstellen van maatregelen onder meer inzake de verbetering van de toegankelijkheid tot huisvesting, kinderopvangdiensten.


Het gaat om het basisdocument op basis waarvan het initiatiefadvies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgewerkt

N. Simon
Ligue des familles, sept. 2018

Dit actie-onderzoek is een samenvatting die een stand van zaken geeft van de statistieken inzake alleenouderschap, een lijst met de geïdentificeerde behoeften bij alleenstaande ouders en een kort overzicht van de bestaande initiatieven en structuren.

Het is gebaseerd op de statistische gegevens van de sociale barometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2017) en de “baromètre des parents – 2017” van de Ligue des familles en geeft op die manier meer geactualiseerde gegevens.

M. Wagener
Thesis met het oog op het verkrijgen van de titel van doctor in de politieke en sociale wetenschappen, 2013

Deze thesis handelt over de evolutie van trajecten inzake alleenouderschap zoals de ouderlijke conditie, de situatie als alleenstaande ouder en de verhouding tot het werk, de huisvesting en de stad door zich te baseren op drie kwalitatieve (drievoudige golf van individuele gesprekken en acht collectieve gesprekken) en kwantitatieve (analyse van de statistieken) methodes. Dit liet de auteur toe drie belangrijke uitdagingen te identificeren waaraan alleen moeders het hoofd bieden: alleenouderschap, multi-activiteit en huisvesting. Deze werkzaamheden hebben bijgedragen tot de uitwerking van de studie van het territoriaal Platform.

Actiepistes en aanbevelingen

Collectif “Mères veilleuses” met de steun van La Ligue des Familles vzw, la Maison des Femmes-MOVE vzw en de vzw AWSA-Be, 2019


Dit document omvat actiepistes (voorstellen van concrete oplossingen) die kunnen worden uitgewerkt in het kader van de legislatuur 2019-2024 om de situatie van alleenstaande moeders te verbeteren.

Initiatiefadvies van Brupartners, sept. 2016

In dit plan, baseert de Economische en Sociale Raad (nu, Brupartners) zich op de studie uitgevoerd door het territoriaal platform in 2013:

  • Dit herneemt de kerncijfers (2012)
  • Dit biedt actiepistes aan inzake mainstreaming, informatie en begeleiding (de toegang tot informatie en begeleiding van alleenstaande ouders bevorderen ten aanzien van de materiële hulp, de dagelijkse hulp bij huishoudelijke taken, psychologische ondersteuning, hulp om uit zijn isolement te geraken, economie/tewerkstelling (exhaustief informeren over de verschillende formules inzake loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, … ), huisvesting, socio-culturele en buitenschoolse activiteiten, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

En elders ?

Studie uitgevoerd door de Conseil du statut de la femme, maart 2019

Deze studie analyseert de sociale voorstelling van alleenouderschap tussen de 19de en de 21ste eeuw, geeft een overzicht van de evolutie van alleenouderschap in de loop van de laatste decennia en geeft een socio-economisch beeld van de huidige eenoudergezinnen in Québec.

studie verwezenlijkt door het Jeugdinstituut, 2015

Deze studie analyseert de verschillende aspecten van het leven van eenoudergezinnen in Nederland.