parent solo logo

Gezondheid

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) omschrijft gezondheid als volgt: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet louter het gespaard blijven van ziektes of gebreken”.

Als je je kind(eren) alleen opvoedt en daarvoor niet genoeg tijd en/of middelen hebt, kan je de neiging hebben om de eigen gezondheid naar het achterplan te schuiven. Nochtans blijft een goede gezondheid te allen tijde een absolute prioriteit, want wanneer je als ouder gezond bent, heeft dat positieve gevolgen voor de rest van het gezin.

In deze rubriek vind je informatie over de toegang tot en de terugbetaling van gezondheidszorg en over het aanbod aan diensten voor fysieke, mentale en sociale gezondheid in Brussel. Je vindt hier ook informatie over de diensten waar je terechtkan voor de opvolging van de zwangerschap of voor ondersteuning na de bevalling.

 

+ - Toegang tot gezondheidszorg

Fysieke gezondheidszorg

Voor algemene gezondheidszorg kan je terecht:

Wijkgezondheidscentrum

Elk wijkgezondheidscentrum bestaat uit een multidisciplinair team dat gezondheid globaal bekijkt, met aandacht voor het fysieke, maar ook voor het psychologische en sociale aspect. Als je je inschrijft bij een wijkgezondheidscentrum betaalt dat al je medische kosten. Alle wijkgezondheidscentra werken met een forfaitair betalingssysteem of met betaling per prestatie. Hier, een lijst van de wijkgezondheidscentrum in Brussel.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis voor algemene of specifieke zorg. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je heel wat ziekenhuisvoorzieningen, waaronder vijf openbare ziekenhuizen.

Er bestaan daarnaast ook privépraktijken en privéziekenhuizen/-klinieken die hierboven niet vermeld staan. Goed om weten in dat opzicht is dat je bij een geconventioneerde arts enkel het remgeld (of persoonlijk aandeel) betaalt. Dat is het verschil tussen het bedrag dat je ziekenfonds terugbetaalt en het officiële tarief dat door de conventie is vastgelegd. Niet-geconventioneerde artsen mogen daarentegen hun eigen tarieven bepalen. Zij rekenen vaak (hoge) ereloonsupplementen aan die niet terugbetaald worden door je ziekenfonds.

Mentale gezondheidszorg

Met alle vragen rond mentaal en psychologisch welzijn kan je terecht:

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Deze centra staan in voor het onthaal, de begeleiding, de ondersteuning en de zorg voor iedereen die kampt met mentale of psychologische problemen. Tot de standaarddienstverlening van deze centra behoren psychologische en psychiatrische consultaties. In sommige CCG kan je echter ook terecht voor psychomotorische therapie, logopedie, ergotherapie, pedagogie, enz. Er zijn tot slot ook centra met een specialisatie in kinderen en jongeren, waar je als gezin terechtkan. Hier, een lijst van CCG in Brussel en in Vlanderen. 

CAW Brussel

CAW voor psychologische zorg in de eerste lijn.

Eerstelijnspsycholoog

Bij een eerstelijnspsycholoog die individuele of groepssessies aanbiedt aan verlaagd tarief. Info en een lijst van de psychologen in Brussel kan je vinden op PsyBru.

Tele-Onthaal BraBru

Deze gratis en anonieme hulplijn is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar op het nummer 106 of elke dag van 18u tot 23u en op woensdag en zondag van 15u tot 23u via de chat op tele-onthaal.be.

Zelfmoordlijn

Bij de gratis en anonieme Zelfmoordlijn op het nummer 1813. Je vindt er 24 uur op 24 een luisterend oor.

TEJO

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Meer weten over TEJO.

HerstelAcademie

HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod over diverse maatschappelijke thema’s, welbevinden en psychisch welzijn. De cursussen zijn kort van duur en leggen de nadruk op samen leren. Bekijk de agenda van de cursussen in Brussel.

Uylenspiegel

Uylenspiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden en voor mensen met bijzondere psychische ervaringen. UilenSpiegel streeft verbeteringen na van de samenleving in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, en wil het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Dit doet ze door het creëren en ondersteunen van lotgenotengroepen, het geven van informatie, het organiseren van vorming, het bevorderen van hun participatie op alle niveaus van de samenleving, door sensibilisering en het behartigen van hun belangen, onder meer inzake rechtsbescherming. Bekijk de activiteitenagenda in Brussel.

Similes

Similes steunt, adviseert, informeert en vertegenwoordigt familieleden en naasten in Vlaanderen en Brussel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze bieden activiteiten en een luisterlijn indien je informatie, advies of een luisterend oor zoekt.

CHS Community Help Service

(engelstalig) Community Help Service (CHS) is a non-profit organisation established in 1971 as a resource for the English-speaking expatriate population of Belgium. The CHS Helpline is a 24-hour English-language support Helpline for adults, adolescents and children. The service is anonymous and confidential. The Mental Health Services Centre is staffed by a team of health care professionals – psychologists, psychotherapists, psychiatrists.

+ - Terugbetaling van gezondheidszorg

In België heeft elke persoon die legaal in het land verblijft recht op de terugbetaling van gezondheidszorg via het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om dat recht te verkrijgen of te behouden, moet je je wel eerst aansluiten bij een verzekeringsinstelling. Dat is ofwel een ziekenfonds naar keuze, ofwel de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

De terugbetalingsmodaliteiten worden bepaald door verschillende criteria: je verzekeringsinstelling, je gezinssituatie, je beroepssituatie en je eventuele keuze voor aanvullende dekkingen. Goed om weten is dat elke wijziging in de gezinssamenstelling een invloed kan hebben op de terugbetaling van de gezondheidszorg.

Onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van je ziekenfonds) kan je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming (VT). Je geniet dan van een hogere terugbetaling van gezondheidszorg en geneesmiddelen. 

De ziekenfondsen bieden ook nog aanvullende diensten aan, zoals de terugbetaling van zorg die niet gedekt is door de verplichte ziekteverzekering, preventie- en gezondheidsbevorderingsprogramma's, financiële hulp voor thuiszorg, enz.

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare ziekteverzekeringsinstelling voor mensen die zich niet bij een ziekenfonds kunnen aansluiten. De tegemoetkoming in de kosten blijft er wel beperkt tot de basisgezondheidszorg. 

Mensen die niet legaal in ons land verblijven, hebben toegang tot Dringende Medische Hulp (DMH). De dienstverlening van DMH omvat zowel dringende zorg bij een ongeval als preventieve zorg (tandarts, geneesmiddelen, bril, kinesithérapie, enz.).

+ - Alleenstaand en zwanger

Uit cijfers blijkt dat één toekomstige moeder op tien al alleenstaand is tijdens de zwangerschap. Een aantal spelers uit de Brusselse sociale gezondheidssector bieden steun aan deze specifieke groep van toekomstige alleenstaande moeders.

Eenoudergezinnen’ thuis

Eenoudergezinnen’ thuis kan je bijstaan vanaf het moment van de kinderwens en tijdens elke fase van de zwangerschap. Je kan er terecht voor sociale, psychologische en juridische ondersteuning.

Kind & Gezin 

Kind en Gezin maakt deel uit van het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om te werken aan het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen. Zij doen dit door diensten aan te bieden, zoals preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Wil je graag weten wat Kind & Gezin voor jou kan doen, bezoek dan hun website

Aquarelle

Aquarelle biedt tijdens de zwangerschap en erna medische en sociale ondersteuning aan vrouwen die naar België gemigreerd zijn, die geen sociale zekerheid hebben en in zeer precaire omstandigheden leven.

Lucia 

De vzw Lucia biedt dringende hulp aan zwangere vrouwen in precaire situaties.

NASCI

NASCI biedt ondersteuning aan (toekomstige) moeders uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in kansarmoede leven, die geen inkomen hebben (of een laag inkomen) en die geen recht hebben op de normale sociale bijstand.

Doula’s

Doula's bieden tijdens en na de zwangerschap niet-medische begeleiding en een luisterend oor. Hun ondersteuning vult de zorg aan die wordt geboden door gezondheidsprofessionals en ze kunnen eventueel aanwezig zijn tijdens de bevalling. Een doula werkt niet gratis, behalve de doula’s in opleiding.

Huis van het Kind Brussel

Bij het Huis van het Kind Brussel kan je terecht voor informatie en advies over zwangerschap, geboorte, de zorg voor baby’s en peuters. Verwacht je een kindje ? Ze kunnen samen met jou uitzoeken hoe ze je, zowel voor als na de bevalling, het beste kunnen ondersteunen.

Infolijn prenatale diagnose

Je kan met prenatale vragen in de aanloop naar de bevalling ook terecht bij de Infolijn prenatale diagnose van de KU Leuven: 078 15 35 55 - van maandag tot donderdag van 9u tot 17u.

 

Op de website Born in Brussels vind je een brede waaier aan informatie over de periode vanaf de kinderwens tot de leeftijd van 2,5 jaar. De behandelde onderwerpen zijn uiteenlopend van aard: medisch, psychologisch, praktisch, administratief, juridisch…

Bij elke thema staat vermeld bij welke actoren je terechtkan in Brussel. Born in Brussels heeft daarnaast specifieke aandacht voor (toekomstige) moeders in kwetsbare omstandigheden. Op de pagina SOS staat een overzicht van de organisaties die hulp kunnen bieden aan vrouwen in de aanloop naar de bevalling en erna.

+ - Na de geboorte

Veel moeders gaan na de bevalling door een moeilijke periode en voelen zich na de geboorte vaak alleen. Helemaal in je eentje voor een baby zorgen is immers niet eenvoudig, zeker voor wie niet kan terugvallen op een netwerk van vrienden en familie. Met de juiste steun kom je uiteindelijk ook door deze bijzondere periode in je leven. Verschillende organisaties kunnen je daarbij helpen: 

Eenoudergezinnen’ thuis

Eenoudergezinnen’ thuis kan je bijstaan na de geboorte. Je kan er terecht voor sociale, psychologische en juridische ondersteuning.

Kind en Gezin

Kind en Gezin speelt een belangrijke rol in de organisatie van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en richt zich voornamelijk tot het jonge kind in de voorschoolse periode, en zijn ouders. Kind en Gezin helpt je: als je met je partner zwanger wil worden; tijdens de zwangerschap van jou of je partner; na de geboorte van je baby (tot 3 jaar). 

Huis van het Kind Brussel

In het Huis van het Kind Brussel kan je terecht met al je vragen over kinderen en jongeren grootbrengen. Je krijgt info en advies over zwangerschap, geboorte, zorgen voor baby’s en peuters, kinderen opvoeden … Je kan er ook spelen met je kind en andere ouders ontmoeten.

Borstvoeding

Voor vragen over borstvoeding: Infor allaitement, Leche League en Kind en Gezin.

Materiële hulp

Voor materiële hulp kan je als kwetsbaar gezin terecht bij NASCI, Aquarelle, Lucia en het Huis van het Kind Brussel. De website Born in Brussels biedt daarnaast een overzicht van alle Brusselse adressen voor materiële hulpverlening voor jonge kinderen. 

Centrum voor Verantwoord Ouderschap

Het ‘Centrum voor Verantwoord Ouderschap’ in Sint-Gillis biedt hulp en advies rond ouderschap en het gezin : 02 539 32 07 - e-mail: cevobrussel@skynet.be.

Om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, ga naar de rubriek ‘Steun vinden’.